Chernobyl Tour 後記,呢一個Tour基本上去到哂我想去嘅地標,的確係難得,再加上導遊好醒目會避開其他Tour,盡量去到個個地方只有自己個團8個人係度,曾經聽去過嘅人講,邊度邊度無去到好遺憾,什至聽講去過1日Tour 嘅人講影親相都有人,所以對於我黎講行程上都算無憾。其實去廢墟最得意嘅係,你能夠見到一啲唔屬於呢個年代嘅野,而且嗰啲野係同個地方有關係,令你聯想到以前呢度係點點點,當然Chernobyl做到,但呢方面嘅感受唔及我係基輔join嘅廢墟Tour咁深。同堆成個地方嘅人,動物其實係最真實。

導遊見到有地方唔應該有塗鴉嘅地方比人噴左野,佢係會走過去用白色油遮蓋左去,導遊係旅程最後講左類似係雖然大家影左好多靚相,但唔好忘記切爾諾貝爾呢件事影響左好多人之類嘅野,嗰度啲狗唔驚人,可能係因為太多遊客入去,有一堆狗係餐廳門口等人喂,因為餐廳嘅野太唔好食,有好多人會帶唔食嘅面包出去喂 。

Related Post